Je podezřelý nebo obviněný v pozici poznávané osoby povinen strpět rekognici a jak má být poučen?

PalickaPodnětem k napsání tohoto příspěvku bylo přečtení dvou článků v časopise Kriminalistický sborník č. 1/2009 a jednoho článku na webu krimi-serviz.cz. Přestože se odpověď na otázku uvedenou v nadpise zdá jednoduchá, v kriminalistické a soudní praxi je bohužel vykládána různě. Různé odpovědi na tuto otázku můžeme nalézt i v kriminalistické a trestně právní teorii i praxi.

Přečíst celé…

Krim. taktika

Některé zvláštní způsoby dokazování – prověrka na místě

doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Hlaváček, JUDr. Pavel Kroulík

Prověrka na místě (§ 104e) je důkazní prostředek, spočívající v doplnění nebo upřesnění údajů důležitých pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu, a to zpravidla za osobní přítomnosti podezřelého, obviněného,poškozeného či svědka. Prověrka na místě se používá například v situacích, kdy se obviněný při páchání dílčích útoků trestného činu pohyboval na různých místech, nebo tehdy, když je třeba zajistit věci, které obviněný odcizil a uschoval na jednom či více místech a je ochoten ukázat tato místa orgánům činným v trestním řízení, či v případech, kdy za účasti poškozeného je dokumentován způsobený následek atd.

Přečíst celé…

Krim. taktika

Některé zvláštní způsoby dokazování – rekonstrukce

  doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Hlaváček, JUDr. Pavel Kroulík

Rekonstrukce (§ 104d) je důkazní prostředek, spočívající v obnovení situace a okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, nebo získání informací (důkazů), které měly podstatný vliv na prověření výpovědi podezřelého, obviněného, svědka nebo poškozeného nebo dalších osob, pokud tyto informace (důkazy) nebylo možné získat jinými důkazními prostředky, nebo jiné důkazní prostředky nepostačovaly k objasnění věci.

Přečíst celé…

Krim. taktika

Některé zvláštní způsoby dokazování – vyšetřovací pokus

doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Hlaváček, JUDr. Pavel Kroulík

Vyšetřovací pokus (§ 104c) je důkazní prostředek, jímž se v uměle vytvořených nebo obměňovaných podmínkách pozorováním prověřují nebo upřesňují skutečnosti zjištěné v trestním řízení, popřípadě se zjišťují nové skutečnosti důležité pro trestní řízení. Účelem vyšetřovacího pokusu je prověrka existujících nebo získaní nových důkazů, prověrka předpokladů o existenci či neexistenci skutečností, jevů, faktů nebo událostí v určitých podmínkách, prověrka způsobu průběhu skutečnosti nebo jevů, anebo zjištění okolností vedoucích ke spáchání trestného činu nebo události.

Přečíst celé…

Krim. taktika

Některé zvláštní způsoby dokazování - rekognice

doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Hlaváček, JUDr. Pavel Kroulík

Rekognice (§ 104b, resp. § 93 odst. 2), resp. poznávací řízení, je důkazním prostředkem, spočívajícím v tom, že podezřelý, obviněný nebo svědek znovu poznává a tím ztotožňuje konkrétní osobu či věc. V kriminalistice je rekognice považovaná za samostatnou metodu kriminalistické praktické činnosti sloužící k identifikaci osob nebo věcí. Význam rekognice spočívá v získávání nových a prověřování již existujících důkazů. Výsledek rekognice může sloužit jako důkaz pouze tehdy, je-li individuální totožnost zjištěna, nebo naopak vyvrácena.

Přečíst celé…

Krim. taktika

Některé zvláštní způsoby dokazování - konfrontace

  doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Hlaváček, JUDr. Pavel Kroulík

Konfrontace (§ 104a) je důkazním prostředkem, jehož cílem je odstranit rozpory v předchozích výpovědích různých obviněných, nebo svědka(ů) a obviněného(ých), nebo svědků tak, že tyto osoby jsou před orgánem činným v trestním řízení postaveny tváří v tvář. Trestní řád stanoví, že jestliže výpověď obviněného v závažných okolnostech nesouhlasí s výpovědí svědka nebo spoluobviněného, může být obviněný postaven svědkovi nebo spoluobviněnému tváří v tvář (§ 104a odst. 1).

Přečíst celé…

Krim. taktika

Některé zvláštní způsoby dokazování (úvod)

doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Jan Hlaváček, JUDr. Pavel Kroulík

Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. zavedla pět zvláštních způsobů dokazování, resp. samostatných důkazních prostředků, jimž jsou konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě (§ 104a - § 104e). Platný trestní řád se snaží vyhovět požadavkům praxe a nadále považuje tyto prostředky -  oproti dřívější obecné a neúplné úpravě v § 93 odst. 2 a § 94, navíc zaměřené nepřesně ve vztahu k výslechu obviněného, nebo považované za způsoby ohledání - za samostatné způsoby dokazování, resp. samostatné trestněprocesní úkony. Ustanovení § 93 odst. 2 o rekognici ovšem nedoznalo změny, takže trestní řád nyní upravuje způsob provádění tohoto důkazního prostředku na dvou místech.

Přečíst celé…

Krim. taktika

Kriminalistická taktika

Když jsem před mnoha a mnoha lety přišel do Kriminalistického ústavu VB, ještě jako student Fakulty VB VŠ SNB pídit se po nějakých materiálech k diplomce (psal jsem ji na téma kriminalistická dokumentace), přijal mne tehdy zástupce náčelníka plukovník JUDr. František Pohanka. Věděl jsem, že pochází stejně jako já z Nového Města na Moravě, jeho táta byl dokonce školník na naší devítiletce. Přišla řeč i na to, co budu dělat po škole, a když jsem mu řekl, že tíhnu k technice, zvedl obočí a jal se mne přesvědčovat, že u policie je daleko zajímavější práce detektivů či vyšetřovatelů. Dodnes v nemám jasno, jestli to nakonec není pravda, protože jsem si tu druhou základní kriminalistickou profesi vlastně neměl možnost pořádně vyzkoušet.

Přečíst celé…

Krim. taktika