Publikace

Nebude v mých silách odkázat na všechny možné a hlavně zajímavé publikace, ve kterých lze najít moudrost předchozích generací. Ani to není mým cílem. Ostatně, dnes existují vynikající možnosti, jak se dostat k informacím. Umožňují to všelijaké více či méně dobré knihovnické systémy. Ty nahrazovat nehodlám.

ctverecek2Na této stránce chci upozorňovat zejména na ty knihy, případně odborné časopisy, o kterých se v nějakých souvislostech zmiňuji v dalších kapitolách webu. Jsou rozčleněny do (prozatím) následujících sekcí:
A. Zajímavé odborné publikace s kriminalistickou tematikou 
B. Publikace z produkce katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR
C. Závazné pokyny policejního prezidenta (výběr)
D. Publikace připomínající prvorepublikové četnictvo
E. Lexikony
F. Do knihovničky
.


kolecko2Zajímavé odborné publikace s kriminalistickou tematikou 

Praktická kriminalistika
 • Hlaváček, J. - Protivinský, M.
  Praktická kriminalistika
  vyd. Kriminalistická ústav Praha Policie ČR, 2007
  A5, 240 stran
  ISBN – nepřiděleno; určeno pro služební potřebu
 • Praktická kriminalistika - předmluva
 • Základy kriminalistiky
 • Rybář, M.
  Základy kriminalistiky
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, 2001
  A5, 230 stran
  ISBN 80-86473-03-1
 • Kriminalistická trasologie
 • Straus, J. – Porada, V. a kol.
  Kriminalistická trasologie
  vyd. Policejní akademie ČR a Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2004
  A5, 288 stran
  ISBN 80-7251-160-2
 • Kriminalistická trasologie - předmluva
 • Kriminalistická daktyloskopie
 • Straus, J. – Porada, V. a kol.
  Kriminalistická daktyloskopie
  vyd. Policejní akademie ČR a Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2005
  A5, 286 stran
  ISBN 80-7251-192-0
 • Kriminalistika - kriminalistická technika
 • Straus, J. a kol.
  Kriminalistika - kriminalistická technika
  (pro kvalifikační kurs kriminalistických expertů)
  vyd. Policejní akademie ČR a Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2005
  A5, 302 stran
  ISBN nepřiděleno; určeno pro služební potřebu
 • Kriminalistická příručka - sv. 2
 • Kolektiv pracovníků Kriminalistického ústavu VB
  (odpovědný redaktor mjr. JUDr. Jan Hlaváček)
  Kriminalistiká příručka
  (svazek 2. – terminologická a obrazová část)
  2. vydání
  vyd. Kriminalistický ústav VB, Praha 1987
  A6, 784 stran; náklad 20 tis. česky, 10 tis. slovensky
  ISBN nepřiděleno, původně určeno pro služební potřebu
 • Rukověť kriminalistiky
 • Chmelík, J. a kol.
  Rukověť kriminalistiky
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, Plzeň 2005
  A5, 536 stran
  ISBN – 80-86898-36-9
 • Kriminalistika - vyd. Naše vojsko
 • Pješčak, J. a kolektiv
  Kriminalistika
  Učebnice pro právnické fakulty
  Naše vojsko, Praha 1982. 1. vydání.
  A4, 280 stran
 • Kouzla kriminalistiky
 • Machutová, M. – Stavěl R. – Řízek, T.
  Kouzla kriminalistiky
  vyd. Fragment, 1997
  A4, 64 stran
  ISBN 80-7200-066-7
  (Poznámka: půvabně udělaná publikace, určená především dětem)
 • Platt R.
  Místo činu
  (základní průvodce kriminalistickými metodami)
  Z anglického originálu Crime Scene přeložila Jarmila Kantová, odb. spolupráce J. Straus a M. Fürbach.
  © 2003 Dorling Kindersley Limited A Pengium Copany
  Vyd. Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha, 2005
  A4, 144 stran
  ISBN 80-7209-746-6
  Poznámka: Byla by to zajímavá a poučná publikace, kdyby v ní nebyly neskutečně hloupé chyby způsobené neodborným překladem a zřejmě nedbalou recenzí textu. Naštěstí je v ní spousta hezkých obrázků, které v našich publikacích chybí.
 • Recenze publikace Platt: Místo činu
 • Trestní odpovědnost
 • Inciardi, J. A.
  Trestní spravedlnost
  Ústavní principy trestního práva, trestního řádu a nápravné výchovy.
  © Harcourt Brace Jovanovich College Publishar (HBJ), Orlando, Florida.
  Z amerického originálu Criminal Justice přeložil Ing. Vladimír Drábek.
  Vyd. Victoria Publishing, a. s., Praha 1994
  A4, 796 stran
  ISBN 80-85605-30-9
 • The American System of Criminal Justice
 • Cole, G. F.
  The American System of Criminal Justice
  © Brooks/Cole Publishing Company, Pacifik Grove, Kalifornia, 1975 - 1992
  A4, 746 stran
  ISBN 0-534-14700-3
 • Trestní právo hmotné-1
 • Novotný Oto, Vanduchová Marie a kolektiv
  Trestní právo hmotné - obecná část
  5., jubilejní, zcela přepracované vydání
  © ASPI, a.s., Praha 2007
  556 stran; ISBN 978-80-7357-258-7 (5. vydání)
 • Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného, která je používána především studenty Právnické fakulty UK a která má své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. 5. vydání je podstatně zdokonaleno z hlediska odborných i pedagogických. Do učebnice byla zařazena kapitola o kriminalitě a její kontrole, výklad o internacionalizaci a europeizaci tr. práva, exkurz k otázce trestní odpovědnosti právnických osob a kapitola o trestním právu mladistvých. Teoretické problémy a problémy aplikace zákonné úpravy jsou v učebnici demonstrovány na velkém množství konkrétních příkladů.
 • The American System of Criminal Justice
 • Novotný Oto, Vokoun Rudolf a kolektiv
  Trestní právo hmotné - zvláštní část
  5., jubilejní, zcela přepracované vydání
  © ASPI, a.s., Praha 2007
  480 stran; ISBN 978-80-7357-259-4
 • Obsahem zvláštní části trestního práva jsou definice jednotlivých druhů trestných činů a trestní sankce stanovené za jejich spáchání. Systematika zvláštní část tr. práva je tradičně sestavena podle platné právní úpravy z roku 1961, kde je zvláštní část rozčleněna na 12 hlav. Interpretace tohoto členění se opírala o tvrzení o významu chráněných druhových objektů. V dřívějším režimu byly zájmy kolektivní nadřazeny zájmům jednotlivců. Jelikož základem každého právního státu jsou subjektivní práva, v demokratickém právním řádu mají lidská a občanská práva a svobody prioritu. Učebnice proto obsahuje odlišnou systematiku: Na prvním místě řadí ochranu osobnosti člověka, jeho práv a svobod a jeho důstojnost. Na druhé místo ustanovení o tr. činech proti skupinám lidí a teprve na třetí místo tr. činy proti republice a jejím orgánům. Na čtvrté místo pak tr. činy proti brannosti a tr. činy vojenské.
 • Trestní právo procesní
 • Císařová Dagmar, Fenyk Jaroslav, Gřivna Tomáš a kolektiv
  Trestní právo procesní
  © ASPI, a.s., Praha 2008
  824 stran; ISBN 978-80-7357-348-5
 • Učebnice je určena především studentům právnických fakult, ale i praktickým právníkům a též policistům, kteří přicházejí do styku s tr. právem procesním a hmotným a s trestním řízením. V autorském kolektivu pracovali i zástupci odborné praxe. Tím bylo dosaženo odpovídajícího spojení teoretických informací a praktických zkušeností. Učebnice zachovává dřívější koncepci výkladu, ale byla v řadě směrů doplněna a upřesněna. Obsahuje příklady a jejich praktické řešení. Učebnice též přihlíží i k aktuálním otázkám europeizace trestního práva.
 • .


  kolecko2Publikace z produkce katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR

  Úvod do kriminalistiky
 • Straus, J. a kol.
  Úvod do kriminalistiky
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2004
  A5, 176 stran
  ISBN 80-86473-82-1
 • Úvod do kriminalistiky - 2. vydání
 • Straus, J. a kol.
  Úvod do kriminalistiky - 2. vydání
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2006
  A5, 175 stran
  ISBN 80-86898-95-4
  Druhé vydání učebnice je rozšířeno o nejnovější poznatky kriminalistické vědy a obsahově je upraveno pro snadnější studium teoretických základů kriminalistiky. Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici, která studentům poskytne potřebný rozsah poznatků pro předmět Úvod do kriminalistiky a kriminalistická technika. V učebnici jsou rozebrány zejména základní kriminalistické kategorie, hlavní pozornost byla věnována pojmům způsob páchání trestného činu, kriminalistická stopa a kriminalistická identifikace. Kniha je doplněna o věcný rejstřík. Publikace je určena pro posluchače Policejní akademie ČR v Praze pro výuku kriminalistiky v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen. Může být dobrou studijní pomůckou i pro studenty v magisterském studijním programu.
 • Kriminalistická technika - 2. vydání
 • Straus, J. a kol.
  Kriminalistická technika - 2. vydání
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2007
  Edice: Vysokoškolské učebnice
  A5, 430 stran
  ISBN 978-80-7380-052-9
  Publikace poskytuje postačující rozsah poznatků pro předmět kriminalistická technika. Hlavní pozornost je věnovaná základním kriminalistickotechnickým metodám a prostředkům, vyhledávání, zajišťování a zkoumání různých druhů materiálních stop, např. daktyloskopii, mechanoskopii, balistice, trasologii, zkoumání ručního písma atd. Text je ilustrován názornými obrázky a schématy. Učebnice je určena pro posluchače Policejní akademie ČR v Praze pro výuku předmětu „Úvod do kriminalistiky a kriminalistická technika“ v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen. Může být dobrou studijní pomůckou i pro studenty v magisterském studijním programu.
 • Kriminalistická taktika - 2. rozšířené vydání
 • Straus, J. a kol.
  Kriminalistická taktika - 2. rozšířené vydání
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2007
  Edice: Vysokoškolské učebnice
  A5, 296 stran
  ISBN 978-80-7380-095-6
  Druhé rozšířené vydání publikace zahrnuje nejnovější poznatky kriminalistické teorie a vyšetřovatelské praxe. Hlavní pozornost je věnována základním kriminalistickotaktickým metodám a prostředkům, jako je např. výslech, rekognice, rekonstrukce, ohledání místa činu či kriminalistické verze. Text je ilustrován názornými obrázky a schématy. Publikace je určena především posluchačům Policejní akademie ČR v Praze pro výuku kriminalistiky v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen. Může být však dobrou studijní pomůckou pro studenty magisterského studijního programu.
 • Kriminalistická metodika
 • Straus, J. a kol.
  Kriminalistická metodika
  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2006
  Edice: Vysokoškolské učebnice
  A5, 312 stran
  ISBN 80-86898-66-0
  V publikaci je hlavní pozornost věnována základním metodám vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů, jako je např. metodika vyšetřování vražd, loupeží, sexuálních trestných činů, podvodů, silničních dopravních nehod, drogové kriminality, počítačové kriminality a softwarového pirátství atd. Text je ilustrován názornými obrázky a schématy. Učebnice je určena nejen pro posluchače Policejní akademie ČR pro výuku kriminalistiky v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen, ale může být i vhodnou studijní pomůckou i pro studenty v magisterském studijním programu, popř. i širší odborné veřejnosti.
 • Dějiny československé kriminalistiky - 2
 • Straus, J. – Vavera, F.
  Dějiny československé kriminalistiky
  (slovem i obrazem II.)
  vyd. Police history, Praha 2005
  A5, 350 stran
  ISBN 80-86477-28-2
 • kap. 4.3 Kriminalistický ústav a jeho publikační tvorba.pdf
 • Slovník kriminalistických pojmů a osobností
 • Straus, J. – Vavera, F.
  Slovník kriminalistických pojmů a osobností
  Recenzenti: prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Dr.h.c., doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc., Ing. Přemysl Liška, CSc., JUDr. Jan Hlaváček, plk. v.v., doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
  Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. (www.alescenek.cz)
  Specifikace: 148×205 mm, vázaná, 352 stran
  ISBN: 978-80-7380-258-5
 • .


  kolecko2Závazné pokyny policejního prezidenta (výběr)

  Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001
 • Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie ČR
  Policejní prezidium ČR, 2001
  A5, 256 stran
  Určeno pro služební potřebu
  Závazný pokyn upravuje: 1. kriminalistickotechnický a s tím spojený kriminalistickotaktický postup policejních orgánů při vyhledání, ohledání a zajištění místa činu, předmětů a stop se zvláštním zřetelem k možnostem zkoumání zejména v oboru kriminalistika; 2. zvláštní kriminalistickotechnické, prvotní a neodkladné úkony; 3. postavení, oprávnění a povinnosti kriminalistickotechnických a znaleckých (expertizních) pracovišť Policie ČR a ostatních policejních orgánů při plnění úkolů ad) 1 a 2.
 • .


  kolecko2Publikace připomínající československé četnictvo z Nakladatelství PRAGOLINE

   Případy z pátrací služby
 • Dlouhý, M.
  Případy z pátrací služby
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, první vydání 2002, druhé vydání 2006
  A5, 112 stran
  ISBN – 80-06546-04-7
  ISBN – 80-06546-48-9
 • První publikace z trilogie věnovaná pátrací službě četnictva, působícího na území našeho státu v letech 1918 – 1939. Třicet kriminálních povídek obsahuje nejen dosud nepublikované případy, ale autor pojednává o způsobu výkonu četnické pátrací služby, popisuje i metody práce četnictva, a také uvádí speciální kriminalistické metody a prostředky používané v té době četnictvem: kynologie, daktyloskopie, mechanoskopie, dopravní prostředky včetně letadel a vysílání bezpečnostního rozhlasu.
 • Veselé příhody z pátrací služby
 • Dlouhý, M.
  Veselé příhody z pátrací služby
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2003
  A5, 112 stran
  ISBN – 80-06546-17-9
 • Volné pokračování trilogie věnované prvorepublikovému četnictvu, způsobu výkonu četnické pátrací služby a metodám práce. Pro dalších třicet povídek je společné, že ačkoliv se jedná o různorodé trestné činy, od zločinu vraždy po přestupek krádeže, mají humorný ráz vyplývající z povahy jednotlivých činů a způsobu jejich objasnění, jakož i z charakteru jejich pachatelů.
 • Záhadné příběhy z pátrací služby
 • Dlouhý, M.
  Záhadné příběhy z pátrací služby
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2003
  A5, 112 stran
  ISBN – 80-06546-22-5
 • Posledních třicet povídek z volné trilogie o četnické pátrací službě charakterizuje záhady spojené se spácháním či vyšetřováním trestného činu, které občas nelze racionálně vysvětlit. Jsou zde popsány mimo jiné případy podkarpatoruských čarodějnic a potulných cikánek, které věští. Záměrem autora trilogie bylo zábavnou a lehkou formou literatury faktu přiblížit čtenářům historii československého četnického sboru a také napomoci společenské rehabilitaci četnictva. V neposlední řadě chtěl autor připomenout, že více než sto četníků během dvaceti let existence samostatného československého státu položilo svůj život při boji se zločinem.
 • Kutnohorská pátračka na stopě
 • Dlouhý, M.
  Kutnohorská pátračka na stopě
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2004
  A5, 152 stran
  ISBN – 80-06546-33-0
 • Historie četnické pátrací stanice v Kutné Hoře je ilustrována padesáti povídkami o kriminálních případech z let 1928 – 1942, které řešilo tehdejší četnictvo. Knížka je připomenutím osudů padesátky četníků a čtyř služebních psů, kteří během patnáctileté existence kutnohorské pátračky neúnavně bojovali, jak se zločinci velkého formátu a vrahy, tak s drobnými zloději a podvodníky.
 • Četnické čtyřlístky
 • Dlouhý, M.
  Četnické čtyřlístky
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2005
  A5, 152 stran
  ISBN – 80-06546-32-2
 • Tématicky spojené povídky tvořící pomyslné čtyřlístky pojednávají z pohledu několika generací příslušníků četnictva o služební činnosti sboru, ale i o soukromých záležitostech jednotlivých četníků, a to ve světle pragmatických dobových předpisů. Publikace, která i přes svůj humorný ráz obsahuje řadu reálií a obrazových příloh, náleží do literatury faktu.
 • Četnické trampoty
 • Dlouhý, M.
  Četnické trampoty
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2006
  A5, 120 stran
  ISBN – 80-06546-55-1
 • Publikace přinášející doslova celou kopu povídek ze života četníka Karla Macharta, který se vypracoval z řadového četníka na zkoušku až na velitele četnické pátrací stanice. Jednotlivé povídky věnované převážně výkonu pátrací služby jsou psány formou literatury faktu s využitím citací z dobových předpisů a jsou doplněné řadou obrazových příloh.
 • Humoresky vážně
 • Dlouhý, M.
  Humoresky vážně
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2006
  A5, 112 stran
  ISBN – 80-06546-58-6
 • Duchovní otec televizních Četnických humoresek (režie Antonín Moskalyk) popisuje formou literatury faktu kriminální případy spáchané v prvorepublikovém Československu doslova od Aše až po Jasinu a řešené tehdejším četnictvem, které se staly základem námětu úspěšného televizního seriálu. Kniha zároveň obsahuje řadu reálií o četnickém sboru a jím vykonávané pátrací službě, z nichž bylo při zpracování námětu vycházeno, a je doplněna řadou dobových obrazových příloh.
 • Páté přikázání
 • Dlouhý, M.
  Páté přikázání
  vyd. nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE, 2006
  A5, 128 stran
  ISBN – 80-06546-61-2
 • Kniha je věnovaná prvorepublikovému četnickému sboru a se zabývá výhradně nejtěžšími ze zločinů – vraždami. Nově jsou popsány známé i zapomenuté případy vražd, které vyšetřovali jak četníci zařazení na jednotlivých četnických stanicích, tak i specialisté z četnických pátracích stanic. Popisuje pátrání po pachatelích vražd, kterými byli muži i ženy. Kniha je psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.
 • .


  kolecko2Lexikony

  Who is Who - Hubner
 • Who is who?
  Životopisná encyklopedie obsahující více jak 6 000 životopisů osobností z České republiky, částečně včetně fotografií.
  1. vydání, 2002
  Vyd. Hübners blues Who is Who, Zug, Švýcarsko
  B, 996 stran
  ISBN 3-7290-0035-7
 • Who is who - 1998
 • Kdo je kdo
  V České republice na přelomu 20. století. 5 000 bibliografických hesel nejvýznamnější osobností.
  Vyd. Agentura Kdo je kdo, Praha 1998
  A4, 736 stran
 • Who is who - 2002
 • Kdo je kdo
  Osobnosti české současnosti (Who is who?). 5 000 životopisů
  Vyd. Agentura Kdo je kdo, Praha 2002
  A4, 780 stran
 • .


  kolecko2Do knihovničky

  Absurdity z vyšetřovacích spisů
 • Pleskot, J.
  Absurdity z vyšetřovacích spisů
  Vyd. Nakladatelství PLOT, Praha 6
  90 stran
  ISBN 80-86523-69-1
 • Kdo z nás nezatouží alespoň občas nahlédnout do třinácté komnaty, otevřít tajnou skřínku anebo projít zrcadlem a ocitnout se na té druhé straně? Vyšetřovací spisy patří bezesporu k těm materiálům, které člověk míjí, aniž by to znamenalo, že ho nezajímají – spíše naopak. Skrývají v sobě ledaco smutného, ledaco vážného, ale mezi tím občas zajiskří. Právě tyto momenty zachytil MUDr. Josef Pleskot a shrnul do publikace Absurdity z vyšetřovacích spisů. Není totiž bez zajímavosti, že i v těch černých polohách života lze někdy najít trochu té legrace.

 • Zobrazeno: 27,990 x