Vyšel Slovník kriminalistických pojmů

Slovník kriminalistických pojmů a osobností Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. nedávno vyšla kniha Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Publikace je svým rozsahem a zaměřením v kriminalistické literatuře výjimečným dílem. V českých podmínkách neměla dosud kriminalistika, jako samostatná vědní disciplina, do současné doby slovník, který by shrnoval pojmy a osobnosti tohoto oboru. Cílem publikace je systematický a objektivní popis co nejširší škály pojmů kriminalistiky, zejména ve vztahu k forenzním vědám, trestnímu právu, policejnímu právu a kriminologii. Slovník je určen zejména odborné veřejnosti, studentům pro lepší pochopení problematiky, také např. příslušníkům policie pro jejich efektivní policejní práci a všem čtenářům, kteří se chtějí více seznámit s vědním oborem, kriminalistikou.

Autory publikace jsou prof. PhDr. Jiří Straus a  DrSc., plk. JUDr. František Vavera, Ph.D.. Rukopis publikace recenzovali prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Dr.h.c., doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc., Ing. Přemysl Liška, CSc., JUDr. Jan Hlaváček, plk. v. v., a doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.

Publikace je vázaná a má 352 stran. ISBN: 978-80-7380-258-5

Více o autorech
Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.,
prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR v Praze a soudní znalec v oboru „Kriminalistika – specializace forenzní biomechanika“. Je členem European Academy of Forensic Science či Vědecké rady Policejní akademie ČR Praha. Je autorem publikací zaměřených na teoretické otázky kriminalistiky, kriminalisticko-technické metody zkoumání a teorie forenzní biomechaniky.
Plk. JUDr. František Vavera, Ph.D., v současnosti náměstek ministra vnitra ČR má mnohaleté pedagogické zkušenosti (Vysoká škola Karlovy Vary, Bankovní institut, Policejní akademie ČR), je autorem publikací či článků zaměřených na kriminalistiku, právo či bezpečnostní orgány.

Z recenzních posudků
„ … Ocenit je třeba tu skutečnost, že rozsah věcných hesel pokrývá velmi široké spektrum kriminalisticky ve všech jejich součástech (obecná teorie kriminalistiky, kriminalistická technika, taktika i metodika vyšetřování). V přiměřeném rozsahu jsou zastoupeny též pojmy z oblasti trestního a policejního práva a z forenzních oborů (soudního lékařství, soudní psychologie, soudní psychiatrie, soudní sexuologie, soudního inženýrství), v menší míře též pojmy kriminologické…“ - prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Dr.h.c., soudce Ústavního soudu ČR

„ … Zpracování kriminalistického slovníku bylo a je snem několika generací československých, potažmo českých kriminalistů. Jedná se o nesmírně obtížnou úlohu. (…) Autorům se podařilo shromáždit a utřídit značné množství pojmů a termínů používaných v kriminalistice, jakož i jmen osob zabývajících se problematikou kriminalistické vědy a praxe. Tyto termíny, pojmy a jména uspořádali do systému podle abecedního pořádku…“ - doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc., místopředseda Akademického senátu Policejní akademie ČR

“Unikátní počin F. Vavery a J. Strause v podobě díla nazvaného Slovník kriminalistických pojmů hodnotím známkou jedna s hvězdičkou. To proto, že se zcela ztotožňuji s jejich názorem, že „zatím u nás nebyly kriminalistické pojmy komplexně zpracovány a definovány v jedné publikaci“. Když zdůrazńuji u nás, musím připomenout, že v rámci ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) vznikl již před lety projekt MULTILINQUA, který sledoval totéž co Vavera se Strausem, ale hned ve většině evropských jazyků, včetně češtiny. Do tohoto projektu byl aktinvě zaopjen Kriminalistický ústavu Praha – viz www.enfsi.eu. … Z pohledu snadného popisování pojmů a současně i jejich třídění považuji za zcela unikátní a velice prospěšnou internetovou Wikipedii. Na Wikipedii je fascinující, že je to jakési „společné moudro lidstva“ a že do ní může přispívat každý. A proto bych se vřele přimlouval za následné převedení de facto makety Slovník kriminalistických pojmů do sofistikovaného počítačového programu s databází, do které by mohl přispívat (po nezbytné redakční úpravě) opravdu každý odborník. - JUDr. Jan Hlaváček
  
Více o Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.
Vydává publikace z oblasti práva, ekonomie, filosofie, psychologie, politologie a dalších humanitních oborů. Nabízí  komplexní servis v oblasti distribuce odborné literatury a skript pro vysoké školy, advokátní kanceláře, instituce, knihovny úřady i jednotlivce, a to pro Českou i Slovenskou republiku. Má síť vlastních prodejen v Plzni, Praze, Brně, Bratislavě a v Trnavě. Dodává zahraniční a antikvariátní literaturu.