Více než polygraf

IlustraceZajímavou prezentaci mi nabídla firma Moroz & Partner, která je výhradním zástupcem izraelské společnosti  Nemesysco pro Českou republiku a Slovensko. Ta byla založena v roce 2000 ve městě Netanya a od počátku se věnuje vývoji analytického softwaru založeném na patentované technologii vrstvení analýzy hlasu. Zmíněná technologie byla aplikována do několika špičkových softwarů předurčených pro práci bezpečnostních složek státu, včetně ochrany před terorismem, ale především při standardní práci kriminální policie a zpravodajských služeb.

„Technologie vrstevní analýzy hlasu (Layer Voice Analysis - LVA) detekuje a měří emoční obsah lidské řeči,” vysvětluje Michal Moroz. „Identifikuje přitom různé typy stresu, kognitivní (příbuzné - pozn. J. H.) procesy a emocionální (citové - pozn. J. H.) reakce. Jde tedy o jakési zobrazení mozkové činnosti prostřednictvím hlasu, které se podvědomně vytváří při vyjadřování se na určité téma.” Jedním dechem Moroz  zdůrazňuje, že LVA nepoužívá klasickou technologii analýzy stresu v hlasu (”Voice Stress”) ani žádnou jinou dosud známou metodu pro zjišťování přítomnosti stresu v hlase, ale vlastní unikátní technologii patentovanou společností Nemesysco.

Technologie LVA

Z odborných podkladů firmy lze zjistit, že technologie LVA využívá okamžik nedobrovolné změny hlasu odrážející různé typy mozkové činnosti. S pomocí širokých možností spektrální analýzy sleduje okamžité změny ve vlnových délkách řeči. Díky tomu detekuje anomálie v mozkové činnosti a klasifikuje je z hlediska napětí, vzrušení, klamání a různých emocionální stavů, které se odrážejí ve vlastnostech hlasu. Tímto způsobem analyzuje to, co je nazýváno “trasy mozkové činnosti”. Informace, které shromáždí, jsou následně analyzovány.

Kdo se alespoň orientačně vyzná v problematice fyziodetekčního vyšetřování (lidově „detektor lži”), nalezne ve výše uvedených slovech jistou souvislost. Jednoduše řečeno, i polygraf registruje projevy tzv. první signální soustavy člověka, které nemůže vyšetřovaná osoba ovlivnit svou vůlí.

Technologie LVA umožňuje podle vývojářů firmy Nemesysco lépe pochopit duševní stav a pocity jednotlivců, poskytuje náhled do způsobů, jak osoba přemýšlí, co ji trápí, co ji vzrušuje, z čeho má obavy, jaké otázky vyžadují více její pozornosti, a která témata se pro ni zdají být citlivá. Technologie kromě toho umožňuje uživateli zkoumat několik úrovní vědomé a nevědomé mozkové činnosti (myšlenky a pocity) a přitom odhalit další vrstvy informací, které by jinak byly nedostupné.

Aplikace technologie LVA

Společnost Nemesysco Ltd. původně aplikovala svoji technologie do vývoje softwaru, který byl v Izraeli používán při prevenci zneužívání sociálních dávek. A věru, byl velmi úspěšný. Tento úspěch upoutal pozornost izraelských ozbrojených složek, což vedlo k následnému vývoji několika aplikací bezpečnostního softwaru, jehož je LVA systémovým jádrem. Tyto aplikace jsou určené zejména k odhalování a vyšetřování podvodů, prevenci ztrát, prostě ve všech případech, kde lze předpokládat, že vyšetřovaná osoba lže.

Pro týdeník EURO1) Michal Moroz uvedl, že „nejrozšířenější užití softwarových aplikací firmy Nemesysco, založených na technologii LVA, je v oblasti zvané CRM (Customer Relationship Management, nebo-li řízení, správa vztahů s klienty). Zahrnuje oblast personalistiky, prevence pojišťovacích podvodů, analýzy rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti zákazníků. Bezpečnostní a zpravodajská oblast zase asi nejvíce ocení všechny skryté možnosti tohoto systému, od bezpečnostních prověrek, analýzy výslechů a odposlechů až po nasazení v integrovaném záchranném systému na lince 112. Obrovský význam bude mít jeho rozšíření v medicíně.”

Samozřejmě, tento software má technické, právní a etické limity. Diskuse na toto téma bude nejspíš hodně podobná současné diskusi o používání skrytých kamer jinými subjekty než policií a zpravodajskými službami (třeba novináři). „Technickým limitem je pouze kvalita nahrávky,” říká Moroz. Zpracovatelný je běžný telefonický hlasový přenos. Právní limity spočívají v existenci práva pořizovat záznam zvuku (telefonátu, rozhovoru). Pokud je osoba předem upozorněna, že z nějakých důvodů probíhá záznam hovoru (například dnes běžné upozornění různých tzv. call center firem, institucí apod.), je tento postup legální. Druhá rovina právního limitu spočívá v procesní využitelnosti LVA. „Výsledky hlasové frekvenční analýza nejsou (zatím?) nikde na světě procesně využitelné, s výjimkou Jihoafrické republiky,” uvádí v EURO Moroz. Zřejmě největší problémy lze očekávat v oblasti etické. Michal Moroz k tomu říká: „Etické limity jsou značné a po pravdě řečeno ještě zdaleka nevytyčené. Jde například o používání veřejně dostupných nahrávek.”

LVA 6.50 for Investigation

Naprosto unikátní je to, že většina softwarových aplikací v praxi funguje de facto „on-line”, v reálném čase. Například software označený jako LVA 6.50 for Investigation nainstalovaný do počítače vyšetřovatele sleduje hlasový projev vyslýchané osoby, průběžně analyzuje emoční stav osoby a na obrazovce počítače dává vyšetřovateli v grafické podobě znamení (barevnými návěstími), kdy osoba „mluví pravdu” a kdy „lže”. Právě LVA 6.50 byl speciálně vyvinut pro potřeby profesionálních vyšetřovatelů. Je vysoce pokročilý a sofistikovaný, protože nabízí neinvazivní řešení, ale hlavně umožňuje ověřit jednoduchým způsobem pravdu ve výpovědi osoby. Samozřejmě, totéž funguje i ze zvukového záznamu. Stejně tak lze analyzovat hlasový projev osoby diskrétním způsobem, tedy aniž by o tom vyšetřovaná osoba věděla, což je velice užitečné při operativní práci bezpečnostních a zpravodajských složek.

„LVA 6.50 byl navržen především pro různé vládní bezpečnostní agentury, bezpečnostní certifikační autority, tajné služby, policii, vězeňskou správu či imigrační úřady, stále častěji je však využíván také vyšetřovateli v soukromém sektoru, zejména v oblasti odhalování podvodů a interní kriminality,” upřesňuje Moroz.

LVA 6.50 umožňuje buďto okamžitou a rychlou analýzu v průběhu rozhovoru s otevřeným koncem (v módu on-line), přičemž výsledky se zobrazují v reálném čase, nebo off-line hloubkovou analýzu dříve získané nahrávky či hlasového záznamu, anebo v tzv. Investigation Mode analýzu hlasového projevu vzniklého na základě předem připravených otázek, které se vztahují ke konkrétní události (obdoba postupu při fyziodetekčním vyšetření na polygrafu).

Jelikož se jedná o velmi pokročilou aplikaci, uživatel softwaru musí absolvovat týdenní zaškolení, aby mohl správně interpretovat a vyhodnocovat výsledky vyšetřování. Program samotný je uživatelsky velice přátelský a funguje bez problému v prostředí Windows.

Není bez zajímavostí, že prodej tohoto softwaru vyžaduje souhlas izraelského ministerstva obrany. Navíc český zástupce firmy Nemesysco nesmí tento software prodat médiím či politickým stranám (zaplať pánbůh - pozn. J. H.).

LVA-i for Pre-Employment Screening

Dalším softwarem využívajícím technologii LVA je LVA-i for Pre-Employment Screening. Jedná se o interaktivní multi-jazykovou a plně automatizovanou dotazníkovou platformu založenou na technologii vrstevní analýzy hlasu. Poskytuje nebývale hlubokou analýzu integrity a rizik spojených s testovanou osobou prostřednictvím série předem připravených otázek. Jeho využitelnost je především v oblasti personalistiky.

Aplikace ve standardní podobě nabízí předdefinovanou sérii dotazů, s pomoci kterých lze prověřit pravdivost odpovědí vyslýchané osoby například v případech krádeží na pracovišti, korupce a úplatkářství, mlčenlivosti a ochraně informací, užívání drog, požívání alkoholu a gamblingu. Rozsah dotazů je modifikovatelný.

„Výslech” osoby netrvá déle jak 20 minut. LVA-i posléze analyzuje míru rizik spojených s testovanou osobou, a to prostřednictvím rozboru emocí a hodnocením hladiny stresu v odpovědích na jednotlivé otázky. Výsledky jsou k dispozici ihned v podobě automaticky generované závěrečné zprávy, která je zpracovaná v podobě snadno pochopitelného grafu. Vyjadřuje rizika spojená s testovanou osobou v jednotlivých hodnocených oblastech. Vyčíst z ní lze především informace o uchazečových etických a morálních kvalitách. Zpráva upozorňuje, je-li odpověď testované osoby nejistá, které otázky si vyžádaly více její duševní pozornosti a jaké tematické oblasti se zdály být pro testovanou osobu citlivé.

LVA-i se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním, které nevyžaduje žádné technické či odborné znalosti. Také proces hodnocení závěrečné zprávy nevyžaduje žádný zvláštní trénink.

RA5 for Fraud Prevention

K detekci podvodů v průběhu telefonických hovorů je určen preventivní analytický software RA5 for Fraud Prevention. Jeho instalace je vhodná zejména ve velkých telefonických centrech (call centrech) pojišťoven, bank, poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a dalších organizací, které požadavky svých klientů zpracovávají telefonicky. RA5 monitoruje veškeré příchozí a odchozí hovory a sleduje v nich emoční a stresové hodnoty jednotlivých volajících. Díky tomu je systém schopen odlišit pravdivá tvrzení od lživých a stanovit stupeň rizika spojený s každým hovorem. To má mj. zásadní význam pro zachování a posílení image organizace, neboť klienti jsou si vědomi toho, že poctiví zákazníci jsou vypláceni okamžitě.

Při aplikaci RA5 dochází ke snížení zátěže pracovníků call centra při zpracovávání tzv. nízkorizikových hovorů, což jim umožňuje větší soustředění na problematické požadavky. Naopak detekce tvrzení se zvýšeným rizikem lži vede k podrobenějšímu rozhovoru a následně i k aplikaci intenzivnějších ověřovacích procesů, případně k vyšetřování prostřednictvím specializovaného vyšetřovatele (s možností využití aplikace LVA 6.50). Je-li riziko podle stanovené metodiky považováno za zvýšené, následuje analýza rozhovoru ze záznamu, kterou provede speciálně vyškolený analytik. Ten důkladně vyhodnotí celý záznam podezřelého hovoru a v případě, že požadavek zhodnotí jako klamavý, doporučí jej odmítnout, případně postoupit věc vyšetřovateli.

SCA1 for Security Call Analysys

Aplikace SCA1 for Security Call Analysys slouží především k ochraně národní bezpečnosti a je využívána jako součást prevence nejzávažnější trestné činnosti, kterými jsou teroristické útoky, atentáty či únosy. SCA1 je nejmocnějším nástrojem postaveným na technologii LVA. Jedná se o aplikaci, která dokáže automaticky označovat telefonní hovory, v nichž byla detekována klíčová slova či specifické druhy emocí.

Jak známo, zpravodajské služby operují s odposlechy a záznamy milionů telefonních hovorů, jež je zapotřebí analyzovat. Mnohé z nich neobsahují žádné relevantní informace a jejich analýza zabírá drahocenný čas, který by mohl být využit efektivnějším způsobem, především koncentrací analytiků na relevantní hovory obsahující důležité zpravodajské informace.

SCA1 však není pouhým detektorem klíčových slov ve zvukových záznamech. Řešení aplikace používá komplikovanou metodu “Emotion-Profiler”, která umožňuje hodnotit i duševní stav řečníků. Díky tomu je schopna najít ve velkém množství telefonujících toho, který je v určitém emočním stavu, např. v abnormálním nervovém vypětí.

GK1 for Access Kontrol

Systém GK1 for Access Kontrol (Gate Keeper) umožňuje prostřednictvím kontroly vstupu a přístupu do vybraných oblastí ochranu vybraných zájmů. Tento systém je využíván zejména při nástupu do letadel, při hraničních, celních a imigračních kontrolách, při vízových pohovorech, při vstupu do věznic nebo jiných chráněných budov a provozů, nebo ve veřejné dopravě.

GK1 umožňuje nejen zkoumat, zda osoba nevnáší či nevynáší z chráněného prostoru zakázaný předmět, ale především v předstihu odhadnout i její úmysly a skutečné záměry. Jedinečnost GK1 spočívá v jeho schopnosti zaměřit se na takové emocionální struktury, které signalizují úmysl protiprávního jednání.

Teroristické útoky v posledních letech ukazují, že pravidla hry se změnila. Teroristé svou ochotou obětovat vlastní život podstatným způsobem zkomplikovali ochranu proti nim. Hledání ukrytých zbraní, výbušnin a ostrých předmětů již k odvrácení útoku nestačí. Společnost je nucena zkoumat vedle nástrojů také motivaci atentátníků. A právě to umožňuje aplikace GK1.

Na základě analýzy prostřednictvím technologie LVA určí celkový emoční stav subjektu a určí, zda je přístup osoby legitimní či ne. Tímto způsobem lze nejen zabezpečit přístupy k vysoce rizikovým zařízením a do sterilních bezpečnostních zón. Lze jím také zefektivnit různé kontroly, které jsou běžně prováděny náhodným výběrem.

Systém GK1 byl navržen tak, aby splňoval potřeby různých úrovní bezpečnosti. Funguje i na hlučných veřejných prostranstvích s velkou koncentrací osob. Kontrolovanému subjektu položí 3 až 5 konkrétních otázek na vybrané téma. Reakce na každou otázku je systémem zaznamenána a automaticky analyzována. Poté systém prostřednictvím zeleného či červeného světla vyjádří výsledek. V případě zeleného signálu je osoba puštěna dál, červené světlo znamená povinnost podrobit ji důkladné osobní kontrole.

*      *      *  

Doporučení

Lze mít za to, že aplikace technologie LVA realizované v několika konkrétních softwarech dodávaných firmou Moroz & Partner jsou natolik unikátní a užitečné, že mohou být velkým přínosem jak pro Policii ČR, tak pro jednotlivé služby civilního i vojenského zpravodajství.

Důrazně se přikláním k doporučení, aby si vedoucí pracovníci Policie ČR určitě nechali systémy využívající technologii LVA ukázat. Určitě neprohloupí, když hned pořídí dvě či tři aplikace „na zkoušku” pro specializovaná pracoviště Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Národní protidrogové centrály SKPV, Služby cizinecké policie a možná i další.

(Zpracováno volně podle http://www.morozpartner.eu/, informací a ukázky aplikací softwaru pracovníky firmy Moroz & Partner.)

Ilustrační obrázek - pramen: Moroz & Partner.

Jan Hlaváček, 9. září 2008


1) Schneider, J.: Němý špion ve hře. Týdeník EURO, 36/2008, s. 39 - 43.