Uteklo 15 let. Není to trochu moc?

@ČTK, 1. července 2008, In: PRÁVO: Policie má nové experty na potírání internetové kriminality. Novináři se to dozvěděli na tiskové konferenci na Policejním prezidiu ČR. Ve spolupráci s policií ze spolkové republiky Bádenska - Württemberska, která trvá již téměř deset let, bylo údajně již vyškoleno zhruba šest set odborníků. Poslední stáže se zúčastnilo 114 policistů a státních zástupců. Jejich specializací je vyhledávání a dokumentování indicií, ale i důkazů o trestné činnosti v prostředí internetu. „Pachatelé trestné činnosti mládnou a stále více používají internet. Policie s nimi musí držet krok, a proto vyškolila nové internetové policejní experty. Navíc nakoupila zařízení, která jí umožňují sledovat elektronickou komunikaci pachatelů,” vysvětlil Jiří Novák z Policejního prezidia.   

ctverecek2Jak dále uvádí zpráva ČTK, Policie ČR doškolila nové odborníky a vybavila příslušná pracoviště v rámci dvouletého projektu zaměřeného na potírání korupce a hospodářské kriminality nazvaného Transition Facility. Právě v rámci tohoto projektu se realizovalo i přebírání zkušeností od kolegů ze spolkové země Bádensko-Württembersko.

Základní finanční injekci poskytla Evropská unie. Na projekt přispěla celkovou částkou 1,9 miliónu eur (asi 47,5 miliónu korun). Jedna část projektu obsahovala nákup technického vybavení v hodnotě jednoho milionu eur, druhá část pak vzdělávací programy v ČR a v Německu. Ty byly zaměřeny na praktickou výměnu policejních zkušeností a know-how.

Samozřejmě, policie nehodlá konkretizovat metody a způsoby práce svých specialistů, to by bylo naprosto kontraproduktivní. Proč školit protistranu?[1]

Česká policie ale nemíní mezinárodní spolupráci v oblasti potírání internetové kriminality ukončit s koncem zmíněného twinningového projektu. Naopak. Policie ČR i Německa chtějí pokračovat ve spolupráci na partnerské úrovni.

Glosuji-titulek-světlýPředevším se musím lehce ohradit proti v článku užitému výrazu „expert”, který je zavádějící z pohledu terminologie běžně užívané v samotné policii a mezi orgány činnými v trestním řízení. Za experta je totiž považován odborník splňující veškeré podmínky zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tedy znalec. Samozřejmě, v novinách zní vznešeněji, když se hovoří o expertech, ale vyškolení policejní specialisté nejsou experty v tom pravém slova smyslu. Čímž naprosto vůbec nesnižuji jejich odbornou úroveň, znalosti a dovednosti. Opravdu velmi mne těší, že policie dnes tak početnou skupinou odborníků disponuje.

Korupce, vydírání, praní špinavých peněz - to jsou jen některé formy hospodářské kriminality, které díky internetu jen kvetou. Od okamžiku „vynálezu” internetu bylo jasné, že celosvětová síť nebude sloužit jen k užitku, ke spojení lidí celé planety, ale že to bude i nebezpečný prostředek či prostředí pro páchání trestné činnosti. Navíc, problém zneužívání internetu k páchání trestné činnosti zastihl prakticky ve stejném okamžiku všechny státy světa. Některé si to uvědomily dostatečně brzo, jiné později, některým to bohužel nedošlo ještě ani dnes.[2]

Když jsem na serveru novinky.cz zahlédl titulek převzatý do úvodní věty této stati, okamžitě mi naskočila asociace stará přesně 15 let a současně jsem měl jasno o titulku této glosy. Zanořil jsem se do skříňky, ve které uchovávám archivní výtisky časopisu Odborná sdělení Kriminalistického ústavu, a neomylně jsem vytáhl dvojčíslo označené 1-2/1993, kde jsme s kolegou Jiřím Jechoutkem publikovali vizi[3], jak by měla Policie ČR koncipovat boj proti počítačové kriminalitě. Připomínám, že v té době (1993) byl vedle zcela nového pojmu „počítačová kriminalita” (který byl pro mnoho policistů, státních zástupců i soudců naprosto novým a vskutku prázdným pojmem) novinkou také rozpad naší federace.

Publikovaný článek v OS KÚ byl prakticky doslova to samé, co jsme v podobě realizační studie poslali služebním postupem výše. Z celé podrobné (pětistránkové) publikované stati jsou dnes myslím podstatné následující odstavce:

„Dosavadní naprostá nepřipravenost policie čelit této (myšleno počítačová kriminalita - pozn. J. H.) narůstající hrozbě vedla Kriminalistický ústav Praha ke zřízení pracoviště orientovaného především na problematiku technického zkoumání prostředků výpočetní techniky a provádění kriminalistických expertiz v nově koncipovaném odvětví znalecké činnosti - počítačová expertiza. V prosinci 1992 byly u Ministerstva spravedlnosti ČR uplatněny změny a doplňky oddílu I. seznamu ústavů specializovaných na znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vedený tímto ministerstvem. Byla zakotvena změna spočívající v doplnění rozsahu oprávnění Kriminalistického ústavu v oboru kriminalistika pro odvětví počítačová expertiza.”

„Pracoviště počítačové kriminality KÚ je prvním z policejních pracovišť, které se začalo intenzivně zabývat nejen problematikou kriminalistické expertizní činnosti v oboru „počítačová expertiza”, ale prakticky celou šíří problému označovanému pojmem počítačová kriminalita. Vývoj v oblasti počítačové kriminality však určuje nutnost vytvářet postupně další specializovaná pracoviště, příp. týmy specialistů i v ostatních policejních službách (kriminální služba, útvary vyšetřování) obdobně, jako je tomu v počítačově vyspělejších zemích.” - podtrženo J. H.

„V současné policejní praxi naprosto chybí komplexní řízení boje s počítačovou kriminalitou, které by ovlivnilo metodologii této činnosti opírající se o vysoce profesionální tým specialistů schopných provádět jak expertizní činnost, tak i včasnou prevenci a detekci trestné činnosti v oblasti počítačové kriminality. Řízení boje proti počítačové trestné činnosti tak stále zůstává nedotaženo do konkrétních realizačních opatření.”

Nechci vtipkovat, ale od r. 1993 po další dlouhé roky (dokud ještě „kriminálka” a „vyšetřovačka” působily odděleně) se nedělo prakticky vůbec nic. Tedy kromě toho, že v Kriminalistickém ústavu se systematicky rozšiřovalo zřízené expertizní pracoviště, byly zaváděny stále novější expertizní metody, školili se noví experti (někteří z nich postupně odcházeli k soukromým firmám, které je až několika násobně přeplácely). Nový expertizní obor se postupně zaváděl i na regionálních expertizních policejních pracovištích (OKTE). Oddělení počítačové expertizy Kriminalistického ústavu Praha se navíc zásadním způsobem zasloužilo o vznik mezinárodní skupiny expertů v rámci ENFSI[4]. Patřilo k jednomu ze tří evropských odborných pracovišť, které zorganizovaly první setkání počítačových expertů.

Po několika dalších letech se pak díky osobní statečnosti několika zapálených policistů podařilo u Úřadu služby kriminální policie konstituovat pracoviště, které se začalo věnovat internetové kriminalitě systematicky. Jeho kapacity ale byly zpočátku velmi omezené, a tak se orientovalo jen na některé formy (zejm. mravnostní) trestné činnosti.

Kdo zná tuto historii i klopotnou cestu, která byla v současnosti završena vyškolením další skupiny policejních specialistů, dá mi možná za pravdu, že vždycky je to o správném stanovení priorit. Nejsem ale přesvědčen, že pokud se jedná o boj proti počítačové (internetové, informační) kriminalitě, že se za těch uplynulých 15 let vykonalo opravdu všechno, co bylo potřeba, a hlavně dostatečně rychle - alespoň tak rychle, jak probíhá obecný rozvoj informačních technologií.

Jan Hlaváček, 3. července 2008


Použitá literatura:

Jechoutek, J. -  Hlaváček, J.: Naše představy o koncepci pracoviště počítačové kriminality Kriminalistického stavu Praha. Odborná sdělení Kriminalistického ústavu, č. 1-2/1993, s. 10 - 14.

-chap- : Problematika zneužití internetu k neleglním aktivitám. Odborná sdělení Kriminalistického ústavu, č. 2/1997, s. 24 - 29.


 


[1] Otázkou je, kolik vyškolených policistů, kteří navíc získají od svých zkušenějších kolegů nedocenitelné know-how, časem odejdou na druhou stranu barikády. Peníze jsou prostě mocné! To není fikce, to je realita, se kterou jsem se sám v ředitelské funkci nesčetněkrát potýkal. Odejdou, protože neexistují páky, kterými by se jim odchod ztížil nebo dokonce znemožnil. Je to způsobené nedokonale formulovanými podmínkami služebního zákona a zcela špatně nastavenými principy v oblasti personální práce. Především pak požadované vyrovnání za vyškolení je naprosto podhodnocené v poměru k fakticky vynaloženým nákladům na vyškolení specialisty.

[2] My jsme patřili - alespoň v určité oblasti počítačové kriminality - k těm prvně jmenovaným, což nám záhy umožnilo rozdávat moudrosti ostatním.

[3] Jechoutek, J. -  Hlaváček, J.: Naše představy o koncepci pracoviště počítačové kriminality Kriminalistického stavu Praha. Odborná sdělení Kriminalistického ústavu, č. 1-2/1993, s. 10 - 14.

[4] Pracovní skupina forenzních informačních technologií (Forensic Information Technology Working Group - FITWG)